ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

1.1. Ця угода відповідно до ст.633, ст.641, ст.644 і розд.63 Цивільного кодексу України є публічним договором (Офертою), адресованим невизначеному колу осіб незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) і являє собою відкриту пропозицію ТОВ «UKRLOGOS Group», юридичної особи з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 44574526, зареєстрованої за законодавством України (далі – Власник сайту), щодо укладення Договору про надання послуг (далі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає користувачем (далі – Користувач) сайту https://liga.science (далі – Сайт).

1.3. Власник сайту має право надавати послуги, перелік яких міститься на Сайті, самостійно або залучати для повного чи часткового їх надання третіх осіб (далі – Інші виконавці). Інші виконавці, що пропонують свої послуги на Сайті, діють в межах Договору на викладених в цій Оферті умовах.

1.4. Сторонами Договору є Власник сайту, Інші виконавці та Користувачі. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.5. Договір відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України укладається між сторонами у формі договору приєднання.

1.6. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню багатостороннього письмового Договору на умовах, викладених в Оферті.

1.7. Користувач здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті за посиланням https://liga.science/publicoffer.html, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1.7.1) заповнення Користувачем спеціалізованої реєстраційної форми на участь та/чи публікації, розміщеної на Сайті;

1.7.2) здійснення оплати Користувачем послуг з переліку послуг на Сайті та згідно тарифів, вказаних на Сайті.

1.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

1.9. Погоджуючись з умовами цієї Оферти Користувач підтверджує, що ознайомився та зобов'язується   виконувати Політику конфіденційності (https://liga.science/privacypolicy.html) та Правила користування сайтом (https://liga.science/rules.html), які є невід’ємною її частиною.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є надання Власником сайту та/або Іншими виконавцями послуг Користувачу,  згідно з обраним ним переліком послуг із доступного на Сайті, на визначених Договором умовах.

2.2. Перелік послуг, їх характиристика, умови, деталі та терміни їх надання Користувачу зазначаються в інформаційних матеріалах, що розміщені на Сайті, а також рекламних матеріалах, створених і розповсюджених Власником сайту та/або Іншими виконавцями.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Послуги надаються Користувачу виключно на попередній платній основі шляхом оплати Користувачем  вартості послуг у повному розмірі відповідно до встановлених Власником сайту та/або Іншими виконавцями тарифів, вказаних на Сайті.

6.2. Зміна тарифів не вливає на вартість вже оплочених Користувачем послуг.

6.3. Власник сайту та/або Інші виконавці мають право надавати послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на Сайті.

6.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на послуги. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який набирає чинності з моменту підписання сторонами такого протоколу.

6.2. Оплата послуг, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Власником сайту та/або Іншими виконавцями, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на офіційні платіжні реквізити Власника сайту за допомогою інструментів Сайту, безпосередньо через банк або будь-яким іншим способом за домовленістю з Власником сайту. Дійсні реквізити розміщені на Сайті та доступні за посиланням: https://liga.science/paymentdetails.html.

6.3. При оплаті Користувачем послуг платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї картки чи сервісом, через який здійснюється оплата. Комісія не стягується при оплаті Користувачем послуг за допомогою інструментів Сайту.

6.3. Оплата, внесена Користувачем за послуги, повертається йому в повному обсязі у разі одностороннього припинення договору або припинення договору за взаємною згодою сторін до фактичного надання оплачених послуг Користувачу.

6.3. Оплата, внесена Користувачем за послуги, не повертається після фактичного надання оплачених послуг Користувачу, якщо ті були надано вчасно у належній якості та на визначених Договором умовах.

6.4. Належна якість наданих послуг підтверджується їх відповідністю заявленим характеристикам в інформаційних матеріалах, що розміщені на Сайті, а також рекламних матеріалах, створених і розповсюджених Власником сайту та/або Іншими виконавцями.

6.5. Гарантійні зобов'язання Власника сайту та/або Іншого виконавця включають будь-які зобов'язання, передбачені інформаційними матеріалами, що розміщені на Сайті, а також рекламними матеріалами, створеними і розповсюдженими Власником сайту та/або Іншими виконавцями.

6.4. Строк, протягом якого Власник сайту та/або Інший виконавець бере на себе зобов'язання здійснити безоплатне усунення недоліків, які виникли з їх вини, або зменшення ціни наданої послуги у зв'язку з наявністю таких недоліків становить 30 днів з моменту інформуванням Користувача про надання послуги шляхом надсилання електронного повідомлення на контактну електронну адресу Корисувача, яку той вказав під час заповнення форми Анкети на участь та/чи публікацію.
УМОВИ ДОСТАВКИ

6.1. Якщо замовлені Користувачем послуги передбачають отримання друкованого видання та/або інших визначених умовами друкованих матеріалів (далі – Друковані матеріали), їх доставка здійснюється за допомогою компаній-перевізників («Нова Пошта» або «УкрПошта») на їх умовах, згідно їх термінів та тарифів.

6.2. Власник сайту та/або Інший виконавець гарантує надсилання Друкованих матеріалів у кількості, зазначеній і оплаченій Користувачем в належному стані та якості на адресу, вказану Користувачем під час заповнення реєстраційної форми на участь та/або публікацію.

6.3. Якщо друковані матеріали надсилаються з можливістю відстеження пересування, тоді Власник сайта та/або Інший виконавець повідомляє Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний Користувачем під час заповнення реєстраційної форми на участь та/або публікацію. У випадку, якщо Користувач не отримав інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення, він зобов'язаний звернутися до Власника сайта та/або Іншого виконавця для отримання такої інформації не пізніше ніж через 5 (п'ять) днів після запланованої в інформаційних матеріалах дати надсилання Друкованих матеріалів.

6.4. Друковані матеріали надсилаються виключно з можливістю огляду під час врученння. Факт отримання Друкованих матеріалів Користувачем підтверджує відсутність претензій до їх якості з боку Користувача.

6.5. У разі відмови Користувача від отримання Друкованих матеріалів з необґрунтованих причини або у разі нез'яви Користувача для отримання Друкованих матеріалів, вони знаходяться на складі компанії-перевізника згідно встановлених нею термінів зберігання відправлень, після чого утилізуються. Оплата за такі Друковані матеріали Користувачу не повертається. Повторне надсилання в ттаких випадках не здійснюється.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА САЙТУ ТА ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ

3.1. Власник сайту зобов'язаний:

3.1.1) виконувати умови Оферти та надавати послуги відповідно до умов Договору;

3.1.2) забезпечувати своєчасне та якісне обслуговування Користувачів і надання їм послуг відповідно до умов Договору Іншими виконавцями;

3.1.3) до початку надання послуг надати для ознайомлення Користувачу та Іншим виконавцям Договір шляхом публікації його на Сайті за посиланням https://liga.ukrlogos.in.ua/publicoffer.html;

3.1.4) на вимогу Користувача інформувати останнього про хід виконання/надання послуг, незалежно від того чи є Власник сайту виконавцем послуг, чи ними є Інші виконавці;

3.3.3)
нести гарантійні зобов'язання згідно пунктів та цього Договору, якщо він є виконавцем послуг;

3.3.4) інформувати Користувача про фактичне надання послуг та повідомляти Користувачу інформацію (
пункт), необхідну для відстеження пересування його поштового відправлення (пункт 6.3);

3.1.5) надавати консультацію стосовно усіх послуг, які надаються на Сайті;

3.2. Власник сайту має право:

3.2.1) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Користувачем чи Іншмим виконавцями умов цього Договору.

3.3. Власник сайту та/або Інший виконавець зобов'язаний:

3.3.1) виконувати умови Оферти та надавати послуги відповідно до умов Договору;

3.1.2) на вимогу Користувача інформувати останнього про хід виконання/надання послуг, якщо він є їх виконавцем;

3.3.3)
нести гарантійні зобов'язання згідно пункців цього Договору (пункт);

3.3.4) інформувати Користувача про фактичне надання послуг та повідомляти Користувачу інформацію (
пункт), необхідну для відстеження пересування його поштового відправлення (пункт 6.3);
3.1.2) на вимогу Користувача надавати консультацію стосовно послуг, які надаються на Сайті;

 
Власник сайту та/або Інший виконавець повідомляє Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний Користувачем під час заповнення форми Анкети на участь та/або публікацію. У випадку, якщо Користувач не отримав інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення, він зобов'язаний
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ВИКОНАВЦІВ

3.1.1) перевіряти якісні і кількісні характеристики Друкованих матеріалів під час їх підгтовки до надсилання згідго п.6.1 цього Договору;

3.1.2.) повідомляти Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування його поштового відправлення;


4.1. Власник сайту та/або Інший виконавець повідомляє Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний Користувачем під час заповнення форми Анкети на участь та/або публікацію. У випадку, якщо Користувач не отримав інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення, він зобов'язаний
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

5.1. Власник сайту та/або Інший виконавець повідомляє Користувачу інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення шляхом надсилання СМС-повідомлення на номер телефону, вказаний Користувачем під час заповнення форми Анкети на участь та/або публікацію. У випадку, якщо Користувач не отримав інформацію, необхідну для відстеження пересування поштового відправлення, він зобов'язаний

У випадку виявленням Користувачем недоліків Друкованих матеріалів, що виникли з вини компанії-перевізника, Користувач має відмовитися від отримання поштового відправлення, обґрунтовавши причину відмови та вказавши наявні недоілки. Оплата за такі Друковані матеріали може бути повернута Користувачу у випадку доведення факту неякісного надання поштових послуг компанією-перевізником, в результаті яких виникли виявлені недоліки.
ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ

7.1. Відповідно до Додатку №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172, друковані видання відносяться до непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають обміну                           (поверненню), якщо вони не задовольняють споживачів з будь-яких причин. Таким чином, друковані збірники з матеріалами конференцій, друковані сертифікати участі та інші друковані матеріали, що надаються Користувачу в рамках надання інших супутніх послуг, представлених на Сайті, не можуть бути повернуті.

7.2. Згідно Закону України «Про захист прав споживачів»  вiд 12.05.1991 №1023-ХХІ, Користувач має право на повне або часткове відшкодування вартості неякісно наданих послуг.

7.2. У разі порушення Власником сайту або Іншими виконавцями умов Договору,

7.3. У разі виявлення недоліку у наданій послузі, виник з вини Власника сайту та/або Іншого виконавця, Користувач має право на:

7.3.1) безоплатне усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем);

7.4. У разі виявлення істотного недоліку у наданій послузі, Користувач має право на повне відшкодування вартості такої послуги. Істотним недоліком є такий, який робить неможливим чи недопустимим користування послугою і виник з вини Власника сайту та/або Іншого виконавця і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

7.4.1) не може бути усунутий взагалі;

7.4.2) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

7.4.3) після усунення проявляється знову з незалежних від Користувача причин;

7.4.4) робить послугу суттєво іншою, ніж це передбачено в її інформаційних та рекламних матеріалах;

гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг;
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.
ФОРС-МАЖОР

7.1.
СТРОК ДІЇ І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ОФЕРТИ

8.1.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.
ІНШІ УМОВИ

10.1.
КОНТАКТНА АДРЕСА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ
У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо надіслати письмове звернення за адресою:

21037, м. Вінниця, Вінницька обл.
вул. Зодчих, буд. 18, офіс 81.
ГО «Європейська наукова платформа»


Будь ласка, надсилайте листи рекомендованим поштовим відправленням. Так Ви зможете відстежувати надходження та будете мати уявлення про статус виконання Вашого запиту.
Телефони для зв'язку з Контакт-центром:
+38 (098) 194 83 80+38 (098) 195 67 55

Години роботи:
Пн-Пт з 10:00 до 20:00;
Сб-Нд з 11:00 до 18:00Електронна пошта для зв'язку з Контакт-центром:
info@ukrlogos.in.ua
liga@ukrlogos.in.ua
Дата останнього оновлення: 27.07.2020
© 2020 ГО Молодіжна наукова ліга |  Всі права захищено
Сайт працює за підтримки UKRLOGOS.IN.UA